Why We Sleep

Matthew Walker 除咗解釋睡眠既重要,喚醒公眾對睡眠不足嘅關注。唔夠瞓,其實可以好大件事。

Why We Sleep

「昔者莊周夢為胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻適志與!不知周也。俄然覺,則蘧蘧然周也。不知周之夢為胡蝶與,胡蝶之夢為周與?周與胡蝶,則必有分矣。此之謂物化。」 《莊子.內篇.齊物論》

01,「人點解瞓覺?」其實呢個問題都幾奇怪。「眼瞓,咪瞓囉。」實情係,好多人有失眠問題。眼瞓,但瞓得唔好;瞓得唔好,個人就好攰,ad infinitum。

02,Why We Sleep 呢本書,唔止係講人點解瞓覺,亦都有講點解會覺得眼瞓(sleep pressure),同埋點解瞓覺咁重要。一般來說,呢類講健康嘅書,大家睇完就算,但點解呢本書可以成為一時嘅話題呢?當然,名人如 Bill Gates 嘅推介有好大影響。Gates 話,曾經佢以為瞓得多嘅人係懶。但睇完呢本書之後,佢改變咗睇法,每日無論幾忙都要瞓最少七個鐘。

=文章餘下部份,訂戶專享 =